گفتن يا نگفتن ؟

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

بحث هفته های اخیر میان وبلاگ نویسان ومهمانان  عزیز ، درعین حالیکه رویه منطقی ومعقولی را پیش گرفته ، وبه آرامی وسعه صدر پیش میرود ، برای بعضی از دوستان سوال خلق شده  که آیا پی گرفتن این بحث ها مفید فایده می تواند باشد ؟ آیا بحث ها موجب  کمرنگ شدن سوء تفاهمات میشود یا نتیجه معکوس در پی خواهد داشت ؟ آیا از موضعش دفاع کند یانه ؟ از فرد محبوب ومورد علاقه اش حرف بمیان آورد یاخیر؟ وبر پایه همین دغدغه ها ، ممکن بعض دوستان نتیجه گیری کنند ، صحبت د راطراف مسایل وموارد مورد مناقشه ، نه تنها موجب نزدیکی دلها نمیشود ، که کدورت را بیشتر وفاصله ها را زیاد تر میکند ، ونتیجتا" از طرح مسایل ومشکلات که حقاواقعیت است انکار ناپذیر ، دست بردارند وسکوت پیشه کنند .

 

اما شخصا" براین باورم ، طرح چنین مسایلی ، برای روشن شدن زوایای تاریک گذشته ، لازم وضروری است وباید مطرح کنیم ودراطرافش موشکافی وبحث وتفحص نماییم . ازگذشته نمی توان براحتی فرارکرد اما میتوان نقدش کرد وعبرت گرفت . منصفانه وبدون پیش داوری ، تحمیل نظر ، تحکم ، پرخاش ، بیان حرف های بدور از شان قلم واهل قلم به بیان باور ها ، نظریات بپردازیم وبکوشیم واقعیات وحقیقت را بدون تحریف بیان نموده به ایجاد فضای سالم وتحکیم دوستی  کمک کنیم .

 

دروجود انسان دونیروی متضاد جذب ودفع نهفته است . هرفرد ازما ، باکس یا کسانی راحت وسازگاریم ، ولی ممکن با عده ای دیگر ناسازگار باشیم ، وبه تعبیر روشن تر ، با بعضی دوست وممکن از کسی نفرت داشته باشیم واین دونیرودرنهاد تمام فرزندان آدم موجود است وارتباط به ملیت ومذهب  هم ندارد . درمورد شخصیت های بزرگ قضیه برجسته تر میشود ونمود بیشتری پیدا میکند مخصوصا" اگر طرف در مسایل سیاسی واجتماعی دستی بر آتش داشته باشد . وقتی درمورد فرد مورد علاقه مان حرف میزنیم ، یاد مان باشد کس یا کسانی پیدا میشوند که از این شخص دل خوشی ندارند ،  بناء" از جاده انصاف وواقع بینی  خارج نشده  وحقایق را وارونه جلوه ندهیم . طوری نباشد که محبت وعلاقه به فرد مورد نظر ، چشم بصیرت را نابینا نماید ودروجود او ، جز خوبی وصفات نیک ومحسنات ، چیزی نبینیم واگر کسی هم با دلیل ومدرک عمل وصفت بدی را به وی نسبت داد ، بجای تن دادن به واقعیت ، توجیهش کنیم .  یادمان نرود بر جایزالخطا بودن انسان ، همه اتفاق نظر دارند ، و شخصیت مورد نظر ما نیز انسان است .

 

/ 0 نظر / 25 بازدید